בס”ד

 תקנון ותנאי השתמשות

כללי

החברה: מור MORE – מוריה כהן.

בנוסף, בכל מקום שיופיע השם Eye come.pause הוא משוייך לבעלים הנ”ל מוריה כהן MORE.

בכל מקום בתקנון המופיע לשון זכר או נקבה, הוא נעשה מטעמי נוחות בלבד, ומחייב את שני המינים בשווה.

כל מקום שמופיע קורס או קורסים מתייחס לכל אחד ואחד מן הקורסים שבבעלות החברה.

כל מקום שמופיע רוכש/ת, לקוח/ה, משתמש/ת, נרשם/ת- מתייחס לרוכשת קורס/ים בתשלום.

התנאים יכולים להשתנות מעת לעת ע”י החברה והם יחייבו את כל המשתמשים בזמן ההשתמשות.

כל המשתמשים באתר ו/או רוכשי קורס/ים מחויבים לכל סעיף וסעיף בתקנון,

והרכישה היא בתנאי להתחייבות אישור ועמידה בכל התנאים.

שקיפות מלאה

רוכשי הקורס/ים מחויבים למסור פרטים מדוייקים אודותם כגון שם פרטי ומשפחה טלפון מייל וכן פרטים נוספים אשר ידרשו ע”י החברה. במידה ויימסרו פרטים שגויים/ כוזבים /אינם מדויקים, תוכל החברה לבטל את המנוי/המשתמש, ללא שום החזר כספי או פיצוי.

זכאות לרכישת הקורס

זכאיות לרכוש נשים ובנות בלבד, העוסקות ומתעניינות בתחומי הקורס/ים, שלא למטרת הוראתו לאחר.

יובהר כי בשום אופן הקורס/ים אינם מאושרים לקניה עבור מורות/מרצות בתחומי המדיה והגרפיקה. ובשום אופן אין הרוכשת מורשית להרצות, למסור, או ללמד את החומרים מהקורס או חלקים מהם, בהווה ובעתיד. בכל מקרה של שאלה או ספק בעניין ניתן לבדוק עם החברה בכתב בלבד.

הגנת החומר

החומרים בקורס/ים ובאתר הינם קניין רוחני של החברה ולכן אין להעתיק, לשכפל, להקליט, להוריד למחשב, לצלם מסך, ולשמור כל חומר בכל צורה שהיא, בלא אישור מראש ובכתב בלבד.

בשום אופן אין הרוכשת מורשית להרצות, למסור, לשדר או ללמד את החומרים מהקורס או חלקים מהם, בהווה ובעתיד.

הקורס הינו אישי, ואינו ניתן לשימוש זוגי או קבוצתי כלל, ומיועד עבור הרוכשת בלבד.

אין למסור לאדם אחר כל גישה ישירה או עקיפה לתכני הקורס/ים או לחלקים מהם.

 ביטול הרכישה

המחיר הרשום באתר הינו המחייב את הרוכשת, במקרה שיש תקלה במחיר או שנשארה גישה להנחה שאינה בתוקף, תוכל החברה לבטל את העיסקה ללא שום פיצוי כספי.

ביטול מצד הרוכש – יתאפשר רק באם בזמן הקניה ניתנה הודעה בדבר אפשרות ביטול, ותוך משך זמן האמור. ובכל אופן לא יתאפשר ביטול לאחר יותר מ-20 יום.

ביטול הרכישה מצד החברה – בדעת החברה לקיים את הקורס כפי שהובטח, אך החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הקורס או לבטל את המכירה בכל זמן, מכל סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של ביטול הקורס מצד החברה במהלך הקורס, ההחזר יעשה ביחסיות לזמן ולערך חלק הקורס שכבר ניתן. לא יינתן החזר בעבור ביטול שנעשה כתוצאה מהפרת אחד או יותר מן התנאים.

פרטי השירות

החברה מתחייבת לתת גישה לקורס הנרכש למשך שנה מיום הרכישה, או עד 3 חודשים מהעלאת השיעור האחרון של הקורס המאוחר מביניהם.

שירות ותמיכה טכנית תיעשה במידת האפשר, בתוך 3 ימי עסקים, (למעט חופשות, חגים וכדו’) ע”י פניה למייל הקורס ובהתאם למה שהובטח במסלול הקורס.

ידוע לרוכשת כי תכני הקורס יועלו בהדרגה לאתר ע”י החלטת החברה בלבד.

הקורס נבנה באופן כזה שאמור לעמוד בתנאי הסינון הבסיסי של נטפרי ,למרות זאת, לא ינתן החזר באם תהיה בעיה עם חברת סינון או חסימה.

בכוונת הנהלת החברה כי התכנים יהיו זמינים במהלך כל משך הקורס, יחד עם זאת, אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות בכל מצב ו/או שלא יתרחשו תקלות “נפילות”. לא ינתנו פיצויים בשל תקלות ו/או הפסקות זמניות בשירות.

פרטיות ואחריות

היות שהנתונים והחומרים הן של הרוכשת והן של החברה נמצאים בסביבה מקוונת, לא תהיה לרוכשת כל טענה או תביעה כלפי החברה בכל נזק שיגרם למשתמשים.

כל הנרשמים לאתר או לקורסים, מאשרים כי החברה תוכל לשלוח אליהם טיפים והצעות שיווקיות הקשורות לפעילותה של החברה, אולם אין החברה תוכל למסור שום פרט לצד ג’ ללא אישור.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם משימוש באתר או בקורס.

הפרת התנאים

על כל הפרה של התקנון הנ”ל או של אחד מסעיפיו, באופן חלקי או מלא, על ידו או ע”י צד ג’ שנעשה תוך שימוש בחשבון הגישה של המשתמשת, תוכל החברה לבטל את גישת המשתמשת ללא הודעה מראש, ולא יהיה על החברה כל טענה או תביעה. ובנוסף, תוכל החברה לתבוע את המשתמשת עד 100,000 ללא שום הוכחת נזק.

סמכות שיפוטית

בכל מקרה של מחלוקת, באם תהיה חלילה, התביעה תהיה לבית הדין ששמו ומקומו יוחלט ע”י החברה או מי מטעמה. או בבית המשפט מחוז ת”א.  ובכל מקרה הכל יעשה בהתאם להחלטת החברה.